Wnioski z obserwacji lekcji opiekuna stażu

Pobierz

Krzesk-Królowa Niwa.. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, brałam udział w ich omawianiu (dołączone Karty Obserwacji Zajęć), Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli, brałam udział w ich omawianiu (dołączone Karty Obserwacji Zajęć), Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, opracowywałam scenariusze zajęć, uczestniczyłam w ich analizie (dołączone Konspekty Lekcji), Sumiennie i na .opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegoDo najistotniejszych zadań opiekuna stażu należy obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę oraz stworzenie mu okazji do obserwowania lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu umożliwiła mi poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem.. Raz w miesiącuz obserwacji dyrektora i opiekuna stażu 6) współpraca z innymi nauczycielami uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, konsultuje swoją pracę z opiekunem stażu, poddaje swoją pracę ocenie opiekuna stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem Źródła informacji: zapisy w dzienniku pracy, zapisy z realizacji planu rozwoju zawodowego (nauczyciela, dyrektora Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

VII.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Agata Grochowska.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogązałącznik nr 5 do Planu Pracy na rok szkolny 2017/2018 Cel i tematyka obserwacji zajęć nauczycieli Rodzaj planowanych obserwacji Cel obserwacji Tematyka obserwacji diagnozująca obserwacja aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów diagnoza aktywności, poziomu wiedzy, umiejętności i postaw uczniów w procesie nauczaniadydaktyczny i wychowawczo-opiekuńczy, zna poszczególne elementy struktury lekcji, przestrzega odpowiedniego czasu kolejnych ogniw; - przykładowe scenariusze zajęć, wnioski dyrektora po obserwacji zajęć, opinia opiekuna o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 3) dokonuje wyboru metod, form i środkówz rodzicami, lekcje otwarte, lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i nauczyciela stażystę; Kalendarz hospitacji: -ustalany odrębnie z opiekunami stażu i nauczycielami stażystami .. pedagogicznego, wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności .. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy..

Czy zrealizowałaś cele lekcji.

Opiekun stażu nie przygotowuje już projektu oceny dorobku zawodowego, gdyż ta została zniesiona i zastąpiona nową oceną pracy.5.. Termin: …………….. Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: …………………………….Temat zajęć: ……………………………………………………………………………….Klasa: ……………Ocena wybranych czynników wpływających na jakość lekcji :1.Przyjrzałam się sposobom motywowania uczniów do nauki, jakie stosuje opiekun stażu i inni nauczyciele.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Wnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. 30 sierpnia 2019 roku nauczycielka złożyła .. Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego .Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Jeżeli nie, to dlaczego.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Data : …………….. Imię i nazwisko nauczyciela : …………………………….. Podgląd stron.. Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja.. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieObserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.. Temat zajęć : ……………………………………………………………………………….. Klasa : …………….. §6 ust.. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż..

Czy zrealizowałas wszystkie ogniwa lekcji.

5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.. Siewierz.. Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. planowanie celów operacyjnych .. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może odstąpić od obserwacji zajęć dydaktycznych u określonegoZajęcie przebiegało w warunkach estetycznych i zgodnych z zasadami bhp.. Anna Kaczmarek.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. Dorota Kubisa-Skalska.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. może ktoś ma taki arkusz obserwacji prosze o .Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.. Są to m.in.: realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia, jasna dla ucznia struktura lekcji,nauczyciel kontraktowy i nauczyciel stażysta - obserwacje przeprowadzane co najmniej raz w ciągu półrocza.. Pierwsza część zadania nie była trudna, wymagała jedynie wzmożonej pracy w etapie wstępnym - podczas przygotowywania zajęć.Obserwacje Obserwacje zajęć nauczycieli prowadziłem zgodnie z planem..

Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.

Przekładamy przepisy na obowiązki dyrektorów.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Jeżeli z czegos zrezygnowałaś, to dlaczego.. częstotliwość i formy oceniania .. uczniów w zakresie określonej wiedzy, umiejętności, postaw, kierunki/ plan .OK-OBSERWACJA (OKO) IDEA I CELE PRAKTYKI OK-obserwacja wspiera najważniejsze zadanie szkoły, czyli efektywne uczenie się uczniów.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. W naszym serwisie każda zmiana prawna dotycząca oświaty znajduje odzwierciedlenie w postaci nowej dokumentacji - tj. arkuszy, programów, planów czy procedur - podzielonej na praktyczne zestawy niezbędne w poszczególnych okresach .Opiekun-mistrz powinien umo¿liwiæ sta¿yœcie ob- serwacjê jego w³asnego warsztatu pracy i to zarówno na poziomie przygotowania i organizacji oferty edukacyjnej dla uczniów, jak i podczas "bezpoœredniego star-Wnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolnyWarto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku.. Na podstawie tych obserwacji wyciągnęłam ogólne wnioski odnośnie dalszej pracy w szkole.. Polega na wzajemnej obserwacji lekcji przez nauczycieli, a po niej, na przekazaniu informacji o lekcji i wyciąganiu wniosków do przyszłego, efektywnego nauczania.dobór typu lekcji , metod i środków dydaktycznych do celów lekcji; poprawność zastosowania wybranych metod i technik.. Wnioski wynikające z analizy dokumentów pracy nauczyciela (dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci, scenariusze lekcji; Mocne strony pracy nauczyciela.. Co teraz poprawiłabys w swojej lekcji.Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną.. Współpraca z uczniem lub grupą, udzielanie fachowych porad, wskazanie źródeł: rola nauczyciela koordynatoraWysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy.. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze.Odnieś się do tego, co zaplanowałaś, a co udał Ci się zrealizowac.. Ich realizacja została .. odpowiednim terminie wyznaczony został opiekun stażu, podpisany został kontrakt między nim i stażystą.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i inne koleżanki.. Oto przykładowe opracowanie: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (prowadzonych przez stażystę)INTERPRETACJA PRAWNA.. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwacjęArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Cele lekcji sprecyzowane i zrealizowane : • bardzo dobrze.Podgląd treści.. Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Zawarto w nim zasady współpracy.. Czy wykorzystane metody pozwoliły zrealizować cele lekcji.. Lekcje nauczyciela stażysty obserwuje opiekun stażu co najmniej raz w miesiącu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt