Plan pracy zespołu wychowawczego klas 4-8

Pobierz

Marii Konopnickiej w Kalinowie 2016/2017 Główne zadania do realizacji 1.. Skład osobowy Zespołu Wychowawczego Maciej Głaz - przewodniczący Zespołu Ewa Śniegowska - pedagog Wychowawcy klas IV Mariola Kuduk - wychowawczyni klasy 4a Maciej Głaz - wychowawca klasy 4b artosz ieś - wychowawca klasy 4c4.. PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Wychowawca klas VII- VIII - Aneta Wojteczek Wychowawca klasy VI - Edyta Dawiec Wychowawca klasy IV - Elżbieta Madej Terminy spotkań zespołu: wrzesień, styczeń, czerwiec, dodatkowe spotkania wg potrzeb Główne cele do realizacji: 1.PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO klas IV-VIII na rok szkolny 2018/2019 Skład zespołu: Wychowawca klasy VIII - Elżbieta Madej Wychowawca klasy VII - Grażyna Staszewska Wychowawca klas V-VI - Aneta Wojteczek Wychowawca klas IV - Edyta DawiecPLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju ucznia, kształtowanie jego osobowości, przestrzeganie norm społecznych, budowanie postawy życzliwości i współdziałania, integrację zespołu klasowego, umiejętności bycia w .Plan pracy wychowawczo - profilaktycznej klasy IV Szkoły Podstawowej w Milanowie Opracowanie: Monika Kalisz Rok szkolny 2020/2021 Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów Zespół klasowy klasy 4 składa się z 13 osób - 6 dziewczynek i 7 chłopców..

Plan pracy zespołu humanistycznego.

Wybory Samorządu Klasowego.. plan pracy zespołu wychowawczego liceum .Plan Pracy Zespołu Wychowawczego kl. 0 - III Zadania zespołu Zadania do realizacji Osoba odpowiedzialna Termin 1.. Kl. 4-Teresa Rogowska Kl.5-Elżbieta Pełzowska Kl.6-Danuta Kozera Wychowawcy jw.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.. Wśród dzieci jest czworo dojeżdżających i korzystających ze świetlicy szkolnej.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: - przygotowanie planu pracy; - protokołowanie zebrań członków zespołu; - semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Plan pracy zespołu terapeutyczno-pedagogicznego.Prowadzenie doskonalenia zawodowego wewnątrz zespołu w zakresie umiejętności wychowawczych.. 2020/2021 (Plan Pracy Wychowawczej dla kl.4 ) tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwaProgram wychowawczy dla klas IV-VI szkoły podstawowej.. 13, Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców..

Plan pracy zespołu świetlicowego.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Plan pracy zespołu wychowawców klas I - III został opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w wyniku konsultacji z rodzicami i nauczycielami.. Francesco Nullo w Olkuszu na rok 2012/13 Program Wychowawczy Szkoły został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców.. Spotkanie podsumowujące pracę zespołu omówienie pracy zespołu w minionym roku szkolnym; ewaluacja; wnioski do pracy na przyszły rok szkolny.= VI 2020 wszyscy członkowie zespołu Opracowała: Katarzyna Skurkiewicz 7PLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. I Organizacja zespołu klasowego Ø Kształcenie umiejętności pracy w zespole.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 KLASA VIII a wychowawca- Gabriela Żylis TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH .. 4 I.5.. Zespół Wych.. Z wywiadu przeprowadzonego z poprzednim .plan pracy zespołu wychowawczego liceum.. Rozwijanie systematycznej współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.. wicedyrektor.. PŁKA JANA POKRZYWY W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIMSprawozdanie z realizacji planu dziataó wychowaw klasach 4 - 8 w I póåroczu roku szkolnego 2018/ 19 2 -01- opracowanego na podstawie Programu Wychowawczo - Profilakty zryepo Szkoly Podstawowej nr 99 we Wro Wszyscy nauczyciele - wychowawcy realizuja plan dziakaó wychowawczych zgodnie z zatoŽeniami Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szko\y.Plan pracy wychowawcy klasowego do realizacji w klasie IV Lp Jednostka tematyczna Cele i zadania Sposób realizacji Ścieżki WRZESIEŃ 1,2 Porządkujemy naszą pracownię..

3.Plan pracy wychowawcy klas IV- VIII.

Cele główne: Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi panować.1 PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 160 Zadania Sposoby i środki realizacji Odpowiedzialny Uwagi Organizacja pracy w ciągu .. Cele główne: Uczeń skutecznie komunikuje się z rówieśnikami w różnych sytuacjach.. Działania wychowawcze mają prowadzić do realizacji celów zawartych w Planie pracy Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Opolu oraz przyczynić się do realizacji Wizji gimnazjum i wizji jego absolwenta.. cały rok wszyscy członkowie zespołu 13.. (data) (podpis przewodniczącego zespołu) Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu wychowawczego (na poziomie klas)Plan wychowawczy kl. II "c" rok szkolny 2004/2005.. Podniesienie jakości i efektywności pracy na godzinach wychowawczych PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS I W TYM ROKU SZKOLNYM ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI UWAGI Dodatkowe formy Cały rok szkolny Wszyscy wychowawcy klas I doskonalenia o następującej tematyce w Ośrodkach w wyznaczonych Doskonalenia Nauczycieli: terminach 1.podnoszenie estetyki klas (gazetki tematyczne, wystawy prac).. Dorota Grzesiak..

Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.

Wypracowywanie form i metod pracy, którePLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO Szkoła Podstawowa im.. Wykonując zadania wychowawcy zespołu klasowego jestem świadoma tego, że do podstawowego środowiska wychowawczego każdego ucznia należą jego rodzinny dom, szkoła oraz środowisko lokalne.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Propozycje literatury pomocnej przy realizacji planu pracy wychowawcy: 1.. Został on oparty na wizji i misji szkoły.Treści programu zgodne są ze Statutem Szkoły.Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa.. GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZE.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. Współpraca z zespołem kl. 4-6 Przekazanie informacji dotyczących sytuacji wychowawczej w kl. III wychowawcom kl. IV Wychowawcy klas III .1 1.. 12, Działania na rzecz organizowania pomocy materialnej oraz forma pomocy.. IX 2017 r. wg potrzeb I 2018r.. Zawody na rynku pracy.. PAŹDZIERNIK 6 II.11.. dyr. Zespołu.. Z.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY 4 r. szk.. Ø Kształcenie poczucia odpowiedzialności za własną szkołę.. 7 II.5., II.7.Plan pracy samokształceniowego zespołu wychowawczego na rok szkolny 2014/2015 Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacj i Osoby odpowie dzialne Organizacja pracy wychowawczej - sporządzenie planu pracy zespołu wychowawczego na rok szkolny 2014/2015 - wypracowanie planów pracy wychowawczej dla klasPlan pracy wychowawczej klasy IV.. Pedagog szkolny i wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy we współpracyPlan Pracy Zespołu Wychowawczego uwzględniający zadania zespołów zadaniowych dla .. 8.06.2017 A. Bartoszewska, wychowawcy klas Protokół spotkania, dokumentacja wychowawcy, dzienniki lekcyjne .. Magdalena Gubernat SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności ZW. IX 2013 r. wg potrzeb.. Organizacja pracy Opracowanie planu pracy Zespołu Wychowawczego kl. 0-3 Zespół IX 2.. KoleżeńskieOrganizacja pracy Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; analiza wspólnych zadań opiekuńczo-wychowawczych członków Zespołu .. Dzień Chłopaka w naszej klasie.. Cele operacyjne Tematy godzin wychowawczych Formy realizacji Termin Uwagi Plan pracy wychowawczej klasy V.. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za właściwą postawę i realizację obowiązków szkolnych.. Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.. Czasopismo .PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) opracowały: Magdalena Frőhlich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt