Wnioski do pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej szkoły

Pobierz

Ewaluację własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły analizuje własne działania i wyciąga wnioski doskonalące; uzyskuje wysokie wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; organizuje imprezy o dużych walorachsprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY - - roczny plan pracy szkoły A 0 A + A - STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości5.Jeśli chce Pan/i podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi pracy dydaktycznej, opiekuńczej lub wychowawczej, można to uczynić poniżej.. Wnioski wykorzystuje się do eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań uczniów.. ustalenie priorytetÓw wychowawczych na rok szkolny 2014/2015 v. zadania do realizacji w klasach i-iii i iv -viIndywidualizowanie pracy na lekcji.. za rok szkolny 2008/2009 mgr Agnieszka Piontek-PrusinowskaSprawozdanie z pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej w grupie 3,4- latków za I półrocze - rok szkolny 2012/2013 Grupa 3,4- latków w roku szkolnym 2012/2013 liczy 28 dzieci: 8 czterolatków i 20 trzylatków..

Wnioski do pracy w roku szkolnym ...Wniosek do funduszu europejskiego .

Uchwały i wnioski z zebrań Rady Pedagogicznej SP w Świedziebni.. Zakres diagnozowania: - Obszar: - efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej - rekomendacje: Kierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia; Wzmocnić współpracę szkoły z rodzicami, bardziej angażować ich w życie szkoły, pracować nad komunikacją pomiędzy szkołą a rodzicem;Wracając jednak do ogólnoszkolnego procesu dydaktyczno - wychowawczego istotne znaczenie mają stosowane formy pracy klasy w organizowaniu uroczystości i imprez o charakterze ogólnoszkolnym.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.dziaŁania wychowawcze na rok szkolny 2014/2015 spis treŚci: i. wstĘp ii.. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.. Prowadzi regularne badania wyników nauczania dokonując analizy jakościowej i ilościowej, pozyskuje opinie o swojej pracy oraz dokumentuje ten proces; 2.3.. 2 3 NACZELNY PLAN WYCHOWANIA Wychowanie dziecka świadomego dokonywania wyborów i gotowego do realizacji zadań stawianych przez szkołę.. M. Kopernika w Wiszniowie na rok szkolny 2019/2020..

ewaluacja dziaŁaŃ wychowawczych, wnioski do pracy iv.

Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; mgr Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Informacje przekazane przez dyrektora i nauczycieli wskazują, że prowadzone w szkole analizy są planowane, mają charakterWnioski i uwagi rodziców dotyczące pracy szkoły.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także środowiska, w którym żyją.XXIII.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W roku szkolnym 2016/2017 do klas I-VI uczęszczało 328 uczniów zgrupowanych w 17 oddziałach: 9 oddziałach klas I-III i 8 oddziałach klas IV-VI.. W klasach I-III jeden uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej.doskonalenie efektów pracy szkoły, umożliwienie uczniom podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły, wdrożenie wniosków z analizy osiągnięć uczniów.. Część 2.. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.. Podnoszenie efektów nauczania poprzez indywidualizację pracy z uczniem.Szanowni Państwo, Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy.. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły Nauczyciel: 1. ..

Priorytety pracy szkoły 1.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ .dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im.. Opracować na podstawie literatury oraz z pomocą logopedy z PPP-P w Olsztynie zestawu metod, form oraz zabaw i ćwiczeń stymulującychEFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANE: 1.4.Respektowane są normy społeczne Wskaźniki wewnątrzszkolne: 1.Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole i wiedzą ,jakich zachowań się od nich oczekujeOd 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.. Praca w grupie oparta jest na Programie wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole" autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej oraz Małgorzaty Kwaśniewskiej, wydany przez .PODSUMOWANIE PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ .. str. 12 Sprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej i zadań dodatkowych..

Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z planem pracy szkoły.

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego Wspomaganie wychowawczej roli rodziny z poszanowaniem zasady, że rodzice mają prawo wychowania dzieci .SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZKOWICACH.. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze.. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Świedziebni.. ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I.. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej.Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela nauczyciel powinien dokonywać analizy własnej pracy wykorzystywać wnioski wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy oraz dokonywać ewaluacji własnej pracy.Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły.. Dziękuję za dokładne informacje.W punkcie 8 treści uzasadnienia należy w ¾ uzasadnienia przedstawić szczególne zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela, a w ¼ zasługi w pracy ZNP na rzecz oświaty, szkoły, uczniów i pracowników szkoły.. Podpis wychowawcy.. Regulamin działania Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Świedziebni.. W uzasadnieniu wniosku muszą być podane wszelkie konkretne działania dydaktyczno-wychowawcze .. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Wniosek: W szkole systematycznie analizuje się i modyfikuje podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne.. Zalecenia i wnioski organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego szkołę.. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym:WNIOSKI DO PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1.. NA ROK SZKOLNY 2008/2009.. Również tutaj jest miejsce na podzielenie się pomysłami dotyczącymi przyszłej pracy szkoły.. Analiza: programu wychowawczego, Bezpieczna Szkoła, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga, sprawozdań nauczycieli, samoocen składanych przez nauczycieli, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.. Wychowawca ma tu szansę na integrowanie zespołu uczniowskiego, na pogłębienie wiedzy o wychowankach w sytuacjach trudnych.Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej zajmuje się ustalaniem celów i zadań opieki i wychowania w odniesieniu do konkretnych instytucji opiekuńczo - wychowawczych oraz wykrywaniem i opisywaniem zasad, sposobów i warunków realizacji procesu opiekuńczo - wychowawczego w tych instytucjach i środowiskach wychowawczych.§ 3.1.pkt 3) dokonywać analizy własnej pracy, wykorzystywać wnioski wynikające z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiągania pozytywnych efektów pracy, jak również § 5.1.pkt 1) dokonywać ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywać jej wyniki .1 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt