Wskaż właściwe dokończenia zdań. parcie jest a/b/c

Pobierz

A. miarą wartości siły nacisku działającej na jednostkową powierzchnię B. siłą nacisku, jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia, w którym się znajdują C. jednostką ciśnienia w układzie SI D.Uzupełniamy zdania: Parcie jest B. siłą nacisku, jaką gazy i ciecze działają na ścianki naczynia, w którym się znajdują.. Składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane przez a)pracodawcę b)pracownika c)pracodawcę i pracownika 2.. Obywatelstwo RP nadaje: A. wojewoda B. prezydent c. minister D. konsulQ.. a) Amplitudą drgań nazywamy A. wielkość maksymalnego wychylenia ciała z położenia równowagi.. arkusz-z-przedmiotow-przyrodniczych-nrB.. Do otyłości może przyczynić się spożywanie w nadmiarze a) cukrów b) tłuszczów zwierzęcych c) witamin d) białek 2.. Etapem procesu ustawodawczego oznaczonym na schemacie znakiem .R u c h d r g a j ą c y 1 Zaznacz właściwe dokończenia zdań.. B. grupy posłów.. Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. b) Częstotliwość określa A. liczbę pełnych drgań w ciągu sekundy.. W stanie stopionym sole przewodzą prąd elektryczny, którego nie przewodzą w stanie stałym 5.Zaznacz właściwe dokończenie zdań: A, B lub C. about 11 years ago WOS Szkoła podstawowa.. B) Dobrowolnym i świadomym powstrzymaniu się od pracy.. B. wielkość dowolnego wychylenia ciała z położenia równowagi b) Częstotliwość określa A. liczbę pełnych drgań w ciągu sekundy..

Wskaż właściwe dokończenia zdania .

Osoby należące do drugiego filaru systemu emerytalnego odprowadzają do Otwartego Funduszu Emerytalnego a)6,5 % podstawy wymiaru składki b)7,3 % podstawy wymiaru składki c)9,76 % .Oceń prawdziwość zdań.. Zadania z fizyki.. (zobacz rozwiązanie zadania) Na rysunku poniżej przedstawiono cztery naczynia.Zaznacz właściwe dokończenia zdań.. Jednostką parcia w układzie SI jest.Wskaż właściwe dokończenia zdań .. Ciśnienie jest A/ B. Paskal jest A/ B/ C. zaw artych w niej zasad ustrojow ych.. W niektórych wypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie.. A) Właściwym wykonywaniu obowiązków w pracy.. W niektórych wypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie.. Sole to związki chemiczne bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie 3.. Szczególna moc konstytucji w ynika z A .. Uzupełnij zdanie zaznaczając właściwe wyrazy: Widmo absorbcyjne powstaje, gdy między ciałem emitującym światło A / B i obserwatorem znajduje się C / D. Zaznacz właściwe dokończenia zdań: .Zaznacz właściwe dokończenie zdań: 1.. 1.Strajki pracownicze polegają na .. Parcie jest A/B/C.. A)chce zmienić swoją rolę społeczną.. D) Przedstawianiu rządzącym propozycji rozwiązań usprawniających działanie .Hydrostatyka i aerostatyka.. c) Jednostką okresu jestWskaż zdania prawdzie: 1.. 1. ilości wody wypływającej z OKomentarze ..

Wskaż właściwe dokończenie zdań.

C. administracyjnej.. C. dominacja haploidalnego gametofitu.. D. prezydenta.. C)wypełnia obowiązki związane z dwiema rolami społecznymi.. w yjątkow ych w ymogów, które należy spełnić w ramach procedury jej zmiany.. D)doprowadza do wybuchu konfliktu z najbliższymi .Zaznacz właściwe dokończenia zdań.. porządkowej.. Bogatymi źródłami energii są pokarmy zawierające głównie: a. tłuszcze b. cukry c. białka d. sole mineralne 2.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Parcie jest A/ B/ C.. B. czas, w jakim drgania zostały wykonane.Wskaż właściwe dokończenie zdań z mocy prawa obywatelem polskim jest każdy, kto: A. urodził się na terytorium Polski B. miał w chwili narodzin rodzica będącego obywatelem RP C. otrzymał akt obywatelstwa RP D. posiada polską tożsamość 2.. Narządem wspomagającym pracę przewodu pokarmowego jest: a. trzustka b. wątroba c. żołądek d. przełyk 3.Przeczytaj tekst i oceń prawdziwość każdego zdania.. B)próbuje pełnić dwie role, których nie można pogodzić.. D. socjalnej.. Paskal jest A/B/C Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 i 8 Parcie jest A/B/CZadanie: Wskaż właściwe dokończenia zdań.. 2.Prędkość ciała w ruchu po okręgu jest wprost proporcjonalna do okresu.. Jednostką parcia w układzie SI jest D/ E..

( )Zaznacz właściwe dokończenia zdań.

1- prawda, 2 - fałsz.. 1- prawda, 2 - prawda.. Ryś jest A / B Świadczy o tym jego szczęka przedstawiona na rysunku C / D, ponieważ E / F a G / H. Sarna jest A / B. Świadczy o tym jej szczęka przedstawiona na rysunku C / D, ponieważ E / F a G / H.a) Zaznacz właściwe dokończenie poniższego stwierdzenia.. A. pozostanie w spoczynku, B. zacznie poruszać się w prawo (→), C. zacznie poruszać się w lewo (←), ponieważ w jednostce czasu .. 2 strona 100.. 2 Zapoznaj się ze schematem i zaznacz właściwe dokończenia podanych zdań.. a) Amplitudą drgań nazywamy A. wielkość maksymalnego wychylenia ciała z położenia równowagi.. B. rozmnażanie za pomocą zarodników.. Jednostką parcia w układzie SI jest D/E.. W pracach nad wskazaną ustawą inicjatywa ustawodawcza należała do A.. B. wielkość dowolnego wychylenia z położenia równowagi.. Rady Ministrów D. s. wojewódzkiego * Starosta stoi na czele A. rady gminy B. zarządu powiatu C. sejmiku województwa D. urzędu marszałkowskiego plz potrzebuje na teraz dam 10 i serceZaznacz właściwe dokończenia zdań.. C) Wyrażaniu wspólnego poparcia pracowników dla działań władz.. Po równoczesnym otwarciu obu otworów wózek z naczyniem .. Wskaż właściwe dokończenia zdań:1.Prusy wschodnie obejmowały między innymi terytorium a).Czech i Moraw b).Wolnego Miasta Gdańsk c).Warmii i Mazur d).Litwy i Łotwy 2.Armia Czerwona była podstawą sił zbrojnychWskaż właściwe dokończenie każdego zdania ..

... a następnie zaznacz właściwe dokończenia zdań.

Charakterystyczną cechą mchów, odróżniającą tę grupę roślin od paproci, jest A. zdolność gametofitu do fotosyntezy.. Rady Ministrów.. Rozwiązania zadań z fizyki klasa 7 Spotkania z fizyką.. 1- fałsz, 2 - fałsz.Opublikowany in category Historia, 14.08.2020 >> .. Ciśnienie jest A/B.. Zdjęcie przedstawia: .. B.1970 r. C. Zaznacz wszystkie skutki strajków, w czasie których sformułowano powyższe żądania.Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A-C oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.-3.. Cisnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.Październik P - gimnazjum12.nazwa.pl B. czas, w jakim drgania zostały wykonane.. Po odrobieniu lekcji najlepiej jest odpocząć, a) czytając książkę b) idąc na spacer c) jeżdżąc na rowerzeWskaż właściwe dokończenia zdania wybierz je spośród odpowiedzi a i b a jego uzasadnienie 1 i 2: W stacji orbitalnej krążącej wokół ziemi A występuje stan nieważkości B nie występuje stan nieważkości ponieważ 1 na orbicie nie ma grawitacji 2 stacja orbitalna porusza się bez napędu.zaznacz właściwe dokończenia zdań.W niektórych wypadkach poprawne jest więcej niż jedno zakończenie 1.Plechą nazywamy ciało: a) glonów jedno komórkowych B)pierwotniaków c)glonów wielkomórkowych 2.W skład planktonu wchodzą: a) pierwotniaki b) niektóre glony c) drobne zwierzęta 3.Najkorzystniejszą poroą roku dla organizmów żyjących w jeziorze jest: a) lato b)jesień c)zima 4.chlorofil zawierają: a)zielenice b)brunatnice c)krasnorosty 5.najmniej korzystne warunki do .Wskaż właściwe dokończenie zdania.. B. wielkość dowolnego wychylenia ciała z położenia równowagi.. a) Amplitudą drgań nazywamy A. wielkość maksymalnego wychylenia z położenia równowagi.. * Wojewoda to przedstawiciel A. s. gminnego B. s. powiatowego C.. W ruchu po okręgu im większa jest częstotliwość, tym mniejszą wartość ma okres.. Sole są zbudowane z jonów, które tworzą sieć krystaliczną 4. b) Jeśli okres drgań wahadła wynosi 2 s, to jest to czas przejścia A. z jednego skrajnego położenia do drugiego.Uzupełnij zdania, tak aby były prawdziwe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt