Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego zaznacz czerwona linia

Pobierz

Zamaluj na mapie konturowej Kanady występujące na jej terenie strefy klimatyczne oraz ich odmiany.. Podpisz na mapie ważniejsze wyspy należące do Arktyki.. 2010-09-22 10:37:45; Korzystając z atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. 5.Uzupełnij tabelę.. a) Na mapie konturowej zamaluj kolorem czerwonym strzałki przedstawiające przebieg ciepłych prądów morskich, natomiast kolorem niebieskim - zimnych prądów morskich.. 90'S.Korzystając z podręcznika oraz atlasu geograficznego, wykonaj poniższe polecenia.. Wyjaśnij, skąd pochodzi nazwa Antarktyka.. 2010-12-14 16:43:08Na mapach Ameryki Pólnocnej i Ameryki Poludnhowej liter-ami oznaczono wybrane obiekty geograficzne.. b) Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery A, B iC odpowiadające wybranym przez Ciebie rejonów geograficznym.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Korzystając z atlasu geograficznego, wykonaj poniższe polecenia.. 2.2 Na mapie numerami 1-4 zostały oznaczone wybrane miasta Australii.. b) Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery a b i c odpowiadające wybrane przez ciebie regionom geograficznym.. a) Zaznacz czerwonq lini;y na Obu mapach urnownq granicç miçdzy Amerylq Pólnocnq a Amerykq poludniowq.Na podstawie poniższego schematu oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia na podstawie atlasu..

Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.

Najwyższy szczyt Ameryki Aconcagua .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wykonaj zad.. b)podkresl nazwe jeziora o najwiekszej powierzchni kto ma zrobione .Wykonaj poniższe polecenia.. Wpisz nazwy opisanych miast oraz cyfry, którymi te miasta zostały oznaczone na mapie.. Wyżyna Białoruska , Nizina Czarnomorska , Wyżyna Podolska , Wyżyna Białoruska , Krym , Polesie b) Zaznacz i podpisz stolice Litwy , Białorusi i Ukrainy .wykonaj poniższe polecenia zaznacz na mapie konturowej przerywaną linią południk - wyszukiwanie .. wyszukiwanie 0 głosów.. Wyspy 1.Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonajpolecenia.. b)podkresl nazwe jeziora o najwiekszej powierzchni 2011-03-10 15:50:00 Podpisz na mapie większe wyspy należące do Antarktyki.. 1. Podaj kryteria wyznaczania granicy Arktyki oraz zaznacz na zamieszczonej mapie konturowej te granice.. Na podstawie podrecznika oraz atlasu geograficznego.Na podstawie atlasu geograficznego wykonaj polecenia dotyczące poniższej mapy konturowej.. Wpisz na mapie nazwy oceanów i pociągnij grubą, niebieską linią umowne granice między nimi.. 3 odpowiedzi.. Wymień rośliny i zwierzęta występująceFilmy na podstawie nory roberts; Autor: QsX Dodano: 27. a)Podaj nazwy starożytnych azjatyckich cywilizacji, których obszary kształtowania się zaznaczono na mapie.Opublikowany in category Geografia, 26.08.2020 >> ..

Wykonaj polecenie na podstawie atlasu geograficznego.

3 odpowiedzi.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. To jest ćw 1 strona 76 klasa II a ) Podpis obiekty geograficzne , których nazwy wmieniono poniżej.. Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.. 2011 (22:56) Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. a) Wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów geograficznych które cechuje duża gęstość zaludnienia.. a) Zaznacz czerwoną linią na obu mapach umowną granicę między Ameryką Północną a Ameryką Południową.. a) Zaznacz na mapie konturowej Antarktydy punkty, których współrzedne geograficzne zamieszczono poniżej.. 2 odpowiedzi.. wypisz trzy cechy .Na Podstawie Ponizszych Fotografii Wykonaj Polecenia nowe.co.pl/Na-Podstawie-Ponizszych-Fotografii-Wy… Przyroda w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi.. pytanie zadane 14 marca 2013 w Zadania domowe przez .. 2 odpowiedzi.. B. Zapisz nazwy zaznaczonych elementów linii brzegowej.. Na wysoki stopień atrakcyjności turystycznej Svalbardu, który decyduje o jego dużej popularności wśród turystów, wpływ mają przede wszystkim nieprzeciętne walory przyrodnicze.rozwiązane..

:» Wykonaj polecehia na podstawie atlasu geograficznego.

0 głosów.. Określ cechy klimatu Arktyki.. b) wyjaśnij dlaczego Nil, mimo że jest około dwukrotnie dłuższy od rzeki Kongo, niesie u swojego ujścia prawie piętnaście razy mniej wody.Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. a)Zaznacz na mapie konturowej przerywaną linią południk - wyszukiwanie .. 0 głosów.. Następnie podaj współrzędne geograficzne tych obiektów.. a) Zaznacz na mapie czerwoną linią granicę między strefą czasu środkowoeuropejskiego a strefą czasu wschodnioeuropejskiego.Uzupełnij legendę mapy.Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego.. b) Uzupełnij tabelę.. wypisz trzy cechy klimatu.. Wyjaśnij znaczenie terminu pak lodowy.. pytanie .Na mapie konturowej zaznaczono umowne granice oceanów oraz wybrane morza, cieśniny, zatoki, wyspy i półwyspy.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Opis Nazwa obiektu geograficznego Oznaczenie na mapie 1. a) Zaznacz na mapie (Rosji) wymienione obiekty geograficzne: granicę między europejską a azjatycką częścią Rosji oraz stolicę Rosji.Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego a Wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów geograficznych które cechuje duża gęstość zaludnienia Kotlina kaszgarska nizina mandżurska Nizina Chińska Wyżyna Tybetańska Tienszan Tajwan Kunlun Himalaje..

5 Wykonaj zadania na podstawie map z atlasu geograficznego.

2.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. a) skreśl błędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.. Korzystając z atlasu, wpisz w odpowiednie miejsca cyfry oznaczające pustynie .. c) Wyjaśnij dlaczego na zachodzie i północy Chin występuje mała gęstość zaludnienia.Na podstawie atlasu geograficznego wykonaj polecenia dotyczące poniższej mapy konturowej .. Zobacz odpowiedź.. c)Zaznacz i podpisz brązowym kolorem dwa okręgi .Na podstawie podręcznika, atlasu geograficznego i klimatogramów wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na mapie (Rosji) wymienione obiekty geograficzne: granicę między europejską a azjatycką częścią Rosji oraz stolicę Rosji.Wykonaj polecenie na podstawie atlasu geograficznego a) wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów geograficznych, które cechuje duża gęstość zaludnienia.. Wpisz nazwy opisanych obiektów geograficznych oraz litery, którymi te obiekty zostały oznaczone na mapie.. Połącz te punkty czerwoną linią.. 2013-04-14 18:49:34Na podstawie tekstu,mapy oraz innych źródeł informacji wykonaj polecenia.. Zaznacz na zamieszczonej mapie konturowej graniceAntarktyki oraz wyjaśnij kryterium wyznaczenia tejgranicy.. a)rozpoznaj przedstawione na poniższych rysunkach azjatyckie jeziora,a następnie zapisz w odpowiednie miejsce ich nazwy.. b) Uzupełnij poniższy tekst, wpisując brakujące informacje dotyczące prądów morskich.Korzystając z atlasu geograficznego,wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.. 2010-10-03 17:59:14; korzystając z podrecznika, atlasu geograficznego oraz innych żródeł informacji, wykonaj polecenia.. 2010-11-01 17:25:21; NA PODSTAWIE ATLASU GEOGRAFICZNEGO WYKONAJ NASTĘPUJĄCE POLECENIA 2011-12-08 20:58:45; Na podstawie mapy oraz atlasu geograficznego odpowiedz na pytania: 2012-03-18 12:47:33; Na poniższej mapie zamaluj na pomarańczowo wielkie pustynne obszary świata.. profile.4 strona 35.. Uzupełnij legendę.. Korzystając z atlasu, wykonaj polecenia A-B. Uzupełnij tabelę.. Wyjaśnij znaczenie terminów: lodowiec szelfowy,nunatak.. Wykonaj polecenia na podstawie atlasu geograficznego a Wybierz i zapisz w tabeli nazwy tych regionów geograficznych które cechuje duża gęstość zaludnienia Kotlina kaszgarska nizina mandżurska Nizina Chińska Wyżyna Tybetańska Tienszan Tajwan Kunlun HimalajeNa podstawie podręcznika, atlasu geograficznego oraz fragmentu tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. (str.76 'Puls Ziemi 2') a) Podpisz obiekty geograficzne, których nazwy wymieniono poniżej: Wyżyna Białoruska, Nizina Czarnomorska, Wyżyna Podolska, Wyżyna Białoruska, Krym, Polesie b)Zaznacz i podpisz stolice Litwy Białorusi i Ukrainy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt