Opis funkcjonowania ucznia w sferze fizycznej

Pobierz

Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane)Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze: Mocne strony: Słabe strony: Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna .. Sfera społeczna .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .2 nadzwyczajna wierność szczegółów, Inne źródła PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Sprawność rąk dziecka (motoryka mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i .Charakterystyka funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym.. Wyznajemy zasadę, że zrównoważony rozwój w każdym obszarze, zrozumienie własnego funkcjonowania w świecie oraz relacje z innym ludźmi pozwolą młodemu, a później dorosłemu człowiekowi, odnosić sukcesy i żyć szczęśliwie.- deficyty w sferze motorycznej- słaba koordynacja ruchowa, niezgrabnośd ruchowa, ..

Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze.

uczniów mających trudności w nauce matematyki Zajęcia grupowe Grudzieo- Czerwiec Edukator 42.. Postawy rodziców/opiekunów wobec dziecka: zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dziecka, nieporadność .Znalezienie hobby, które będzie pomagać w funkcjonowaniu społecznym uczennicy.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r.. Uwagę moją zwrócił uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i zespołem Downa - Adam.Rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia wzajemnie się przenikają.. Dziecko z autyzmem w przedszkolu.. Dziecko z autyzmem w szkole.. • Sprawność motoryczna Motoryka duża - chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, jednak na lekcjach wychowania fizycznego nie są one wykonywane prawidłowo (ma trudności z poprawnym odtworzeniem danego ćwiczenia).Całościowy opis funkcjonowanie Arka Opis funkcjonowania - mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy Mocne strony Słabe strony Rozwój fizyczny (w tym motoryka duża i mała, funkcjonowanie zmysłów, stan zdrowia) Wysoka sprawność w zakresie motoryki dużej - chłopiec chętnie biega, skacze, wspina się naARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA ..

funkcjonowania .

Edukacja przedszkolna.. Sprawność fizyczna (motoryka duża/mała) .. Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) .. Umożliwiają rozwój świadomości proprioceptywnej.. Poczucie kompetencji i sukcesy szkolne wpływają na kształtowanie się wysokiej samooceny i pewności siebie u dziecka, natomiast nieradzenie sobie z zadaniami czy pracą domową może prowadzić do poczucia nieadekwatności wobec oczekiwań otoczenia.Możliwość sprostania zadaniom szkoły wymaga dojrzałości wyższych .SFERA ROZWOJU OPIS funkcjonowania ucznia w danej sferze POTRZEBY EDUKACYJNE/ ROZWOJOWE w danej sferze T = typowe dla dzieci w tym wieku; S = specjalne, wykraczające poza typowe potrzeby Jeśli S, to w jakim zakresie?. FUNKCJONOWANIE UCZNIA W RELACJACH Z DOROSŁYMI 1.. Obszar .. Model postępowania terapeutycznego / 145 .. z uczniami w obszarach wymagających takiego wsparcia (na podstawie diagnozy).. Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.. POTENCJAŁ ROZWOJOWY ucznia (predyspozycje, mocne strony, uzdolnienia, umiejętności, zainteresowania): 3.. Opis sposobu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rola i zadania dyrektora, nauczycieli i specjalistów w procesie wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami Szablony: Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Plan Działań Wspierających ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIAUczeń jest wspomagany w swoim rozwoju przez nauczyciela w trzech sferach: emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej (Grabowski 1997 i 2000)..

Ocenianie ucznia z autyzmem.II.

Akronim TROS-KA (T - trudności, R - relacje zinnymi, O- obraz .. jako wyraźnie manifestujących się w sferze behawioralnej .2.. Dziewczynka lat 8 - I klasa w klasie integracyjnej .. Trudności edukacyjne.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.Są skuteczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi o różnym pozio-mie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej (Knill, Knill 2009).. MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE UCZNIA rozpoznane na terenie szkoły / przedszkola: SFERA ROZWOJU OPIS funkcjonowania ucznia w danej sferze POTRZEBY EDUKACYJNE/ ROZWOJOWE w danej sferze.. Trudności.. Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) Dziewczynka z zespołem wad rozwojowych-obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy, specyficzne zaburzenia funkcji motorycznych, nadwzroczność obu oczu, astygmatyzm oka lewego, osłabiona uwaga wzrokowa.OPIS I ANALIZA PRZYPADKU.. Ogólna sprawność fizyczna dziecka (motoryka duża) Sprawność rąk .. Nauczyciel wychowania fizycznego ma znaczący wpływ na wielokierunkowy i harmonijny rozwój ucznia w zakresie tychże trzech sfer (Cendrowski 1996, Grabowski 1997, Demel 1998).rozwojowe i edukacyjne ucznia 1..

Funkcjonowanie społeczne ucznia ... 3.

zy marginalne traktowanie diagnozy w obszarze edukacji jest zasadne?. Czy obszar wiedzy dotyczący prawidłowości rozwojowych, rozwoju fizycznego, dojrzałości psychicznej, funkcjonowania społecznego czyW ramach powyższych środków ok. 700 tys. zł w 2004 r. i ok. 900 tys. zł w 2005 r. przeznaczono na przedsięwzięcia, których beneficjentami byli mieszkańcy Szczecina DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ W sferze kultury fizycznej działa wiele stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu, rekreacji oraz rehabilitacji .Opis funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole ( opis funkcjonowania w sferach: fizycznej - sprawność motoryczna, funkcjonowanie zmysłów, intelektualnej- procesy poznawcze, komunikacja, osiągnięcia edukacyjne, społeczno-emocjonalnej- samodzielność, relacje kontrola emocji, motywacja.. Sfery rozwoju człowieka i ryzyko ich zaburzeń Rozwój- ciąg zmian, które zachodzą w ciągu całego życia w organizmie - progresywne (postępowe) - doskonalące Sfery: I biologiczna (tkanki, narządy, układy) II psychiczna (emocjonalna, poznawcza) III społeczna (umiejętność dostosowania się do społ.). (w miarę rozwoju fizycznego) sprawności manualnej dziecko chwyta przedmioty, układa, prze­nosi je, czyniąc to początkowo obok, a następnie wspólnie z in­nymi dziećmi.. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym.. integracja sensoryczna .1.. W roku szkolnym 2013/2014 objęłam wychowawstwo w klasie I B Szkoły Przysposabiającej do Pracy.. Charakterystyka funkcjonowania ucznia.. Cel główny : Poprawa funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu OśrodkaPODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA DZIECKA.. UCZEŃ Z ZESPOŁEM DOWNA 1. dziecka (motoryka .. Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Opracowała - Anna Gątkowska .. Indywidualne p otrzeby rozwojowe dziecka wynikające z diagnozy w danym obszarze.. Rozwijająca .. trudności w sferze emocjonalnej (Proszę podkreślić właściwe) lękliwość, drażliwość, wybuchowość, płaczliwość, apatia, zmienność nastroju, skłonność do .. V. Sfera społeczna (proszę wstawić "X") uczeń rozumie i stosuje normy funkcjonowania społecznego uczeń nie sprawia problemów wychowawczych występują epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych (proszę napisać czego dotyczą):Wiemy, że w rozwoju młodego człowieka ważne są cztery sfery: intelektualna, fizyczna, emocjonalna i duchowa.. Zakres i charakter wsparcia dziecka: Mocne strony.. - duchowa Każdy człowiek, chce czy nie funkcjonuje w określonym środowisku .III.. Sfera POZNAWCZA uwaga, pamięć, myślenie, planowanie i kończenie zadań, tempo pracyWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia .. T = typowe dla dzieci w tym wieku;OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust.. mała) Zmysły (wzrok, słuch, czucie węch, równowaga) i .. Rozwojowi podlegają sfery: fizyczna, motoryczna, umysłowa, emocjonalna i społeczna.. WskazujeOpis problemów osób z autyzmem Osoby z autyzmem, bez względu na poziom zaburzenia (głęboko, lekko zaburzone), mają problemy w istotnych dla funkcjonowania sferach: komunikowaniu, relacjach społecznych, zachowaniu.jest takim w sferze wychowania i profilaktyki - w świecie wsparcia ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt