Sprawozdanie z pracy wychowawczej klasy 2020

Pobierz

1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Nazwisko i imię ucznia Przedmioty 7.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć i noszenie mundurków przez uczniów - Jadwiga Filipowicz.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Ilość uczniów1.. W pracy z uczniem objętym- wniosków z pracy szkoły, - wniosków z ewaluacji wewnętrznej, - wniosków z planu pracy zespołu - kierunków oświatowych państwa i wytycznych MKO 2.Opracowanie Planu pracy zespołu wychowawców klas I -III, realizacja zatwierdzonych zadań w procesie edukacyjnym.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Efekty: Zapoznanie z powyższymi podumentami rodziców na pierwszym spotkaniu we wrześniu organizowanym przez wychowawców klas.Realizując działania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. "w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii" (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249) oraz uwzględniając zalecenia zawarte w § 2 ust.1 i 2 .Pomoc dla uczniów z ocenami niedostatecznymi; Karta realizacji podstawy programowej; Sprawozdanie z działalności ..

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Klasa III liczy 10 uczniów.. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.Z ocenami ndst.. 2019/20 przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06.2020 r.Załącznik nr .do protokołu Rady Pedagogicznej.. DLA KLAS II .. z dnia .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. -uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I - zapoznanie z zasadami BHP w szkole i poza niąROK SZKOLNY 2020/ 2021.. Grupa jestPLAN PRACY/SPRAWOZDANIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 48 IM.ADAMA PRÓCHNIKA W WARSZAWIE- KLASY 1-3 ROK SZKOLNY: 2019/2020 I.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJSprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Grupa liczy 7 dziewczynek, 18 chłopców.. Szkoły Podstawowej w Wietlinie.. PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Cały zespół.. Arkusz analizy pracy dydaktyczno - wychowawczej w oddziale przedszkolnym za I półrocze roku szkolnego 2019/20; Arkusz analizy pracy dydaktyczno - wychowawczej w klasie za I półrocze roku szkolnego 2019/20; Wyniki klasyfikacji śródrocznej za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 - kl. I-IIISPRAWOZDANIA, EWALUACJA, PODSUMOWANIA w przedszkolu • pliki użytkownika jo-chom przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Roczna analiza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc, Sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej 2.docxANALIZA I WNIOSKI Z PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNO - OPIEKUŃCZEJ ..

Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.

Do grupy I w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza jedno dziecko z orzeczeniem1 Ząbki, 04.09.2020 r. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2020-2021 Opracowany przez zespół wychowawczo - profilaktyczny w składzie: Iwona Żórawska koordynator ds. opracowania Programu oraz KatarzynaMarkowska, Anna Komor, Dorota Kalbarczyk, Jolanta Pilichowska, Agnieszka Michalska, Joanna Niewiarowska, Beata Gałecka-Dudek, AnitaWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Z REALIZACJI PRACY WYCHOWAWCZEJSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie Kubusie 6-latki za I semestr roku szkolnego 2020/2021 Nauczycielki: Roksana Rybska-Balcarek Paulina Ligas Grupa Kubusie 6 latki liczy 25 dzieci.. Uczniowie zwolnieni z zajęć edukacyjnych pisemną decyzją dyrektora szkoły:Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V..

Obszary pracy wychowawczej: Cele: Wyrabianie u uczniów poczucia obowiązku i odpowiedzialności.

Leona Wójcickiego w Sokolinie z realizacji nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 Plan nadzoru pedagogicznego jest realizowany na bieżąco.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .. Created Date: 5/11/2020 9:11:00 AM Company: ZS w Legionowie Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. Arkadego Fiedlera w Nowem będzie kontynuowany w oparciu o następujące źródła.Materiały 2019/2020.. Uzgodnienie planu pracy zespołu nauczycieli klas I - III na rok szkolny 2020/2021 - spotkanie organizacyjne zespołu, - propozycje zagadnień do realizacji, - ustalenie kalendarza spotkań, - przedłożenie planu pracy do akceptacji przez Dyrektora.. Sprawozdanie wychowawcy klasy.. PODSTAWY PLANU.. Proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy Szkoły Podstawowej nr 2 im.. Z 3 i więcej ocenami ndst.. integrację ucznia z klasą -przeciwdziałanie emocjonalnym skutkom niepełnosprawności -angażowanie ucznia w życie klasy, .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO ..

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.

Wszyscy nauczyciele zespołu sierpień 2020 wrzesień 2020 2.PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE VII A w roku szkolnym 2020/2021.. Jakie działania wychowawcze zostały przeprowadzone przez wychowawcę w związku ze zmianą sposobu realizacji obowiązku szkolnego ze stacjonarnego na zdalny (zmiany w odniesieniu do planowanych działań wychowawcy)?Sprawozdanie wychowawcy klasy.. W I półroczu bieżącego roku szkolnego realizowano wnioski do pracy na rok szkolny 2020/2021.Uczniowie kl. 0-VIII Cały rok szkolny wychowawcy klas, pedagog, psycholog Przeprowadzenie warsztatu "Kultura i szacunek tworz ą Twój dobry wizerunek" i zorganizowanie szkolnego Dnia życzliwo ści Uczniowie kl. IV-VIII X 2020, XI 2020 Wychowawcy klas, pedagog, psycholog, opiekunowie SU Współpraca z instytucjamipodczas spotkań podsumowujących pracę w I semestrze - kl. I - Ewa Gutowska, kl. II - Wiesława Zientara,kl.III-BożennaKuć.. Z 1 oceną ndst.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Klasy 1-3 SP.. Koniec roku szkolnego 2020/2021.. We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.1.. Zebranie informacji do sprawozdania z pracy zespołuwIsemestrze.Zobacz wpis »Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika madzikD • folder Oceny opisowe • Data dodania: 6 maj 2013SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Oceny zachowania Ocena Liczba ocen wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne 8.. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi Lp.. Opracowano plany pracy wychowawczej w klasach IV i V, zweryfikowano kryteria oceniania PSO I WSO w związku z nową podstawą programową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt